Проекти

Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.

Проектът “Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме. Предоставяне на подкрепа за независим живот и социално включване”, финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, цели да подобри качеството на живот на 62 деца и младежи, 48 от които с увреждания, настанени в резидентните услуги, които фондация „Сийдър” управлява в градовете Кюстендил и Казанлък. Проектът е на стойност 138 628, 58 лв. и ще създаде условия за по-ефективен процес на формиране, повишаване и усъвършенстване на умения за самостоятелност и независимост, учене, ориентация на открития трудов пазар, социално включване и личностно развитие.

Цели на проекта:

  • Да повиши качеството на живот на тези 62 деца и младежи;
  • Да насърчи социалното им включване;
  • Да повиши уменията им за самостоятелен живот;
  • Да развие талантите им и да подкрепи личностното им развитие.

Трудотерапия. Арт терапия

С помощта на трудотерапията се стремим към преодоляване на функционалното увреждане, постигане на по-високо ниво на самостоятелност и улесняване на участието на клиентите ни в обществения живот. Трудотерапията се реализира в две насоки: функционална и занимателна. Функционалната трудотерапия включва готварство и овладяване на елементарни домакински познания, поддържане на лична хигиена и битов труд. Занимателната трудотерапия е насочена към поддържане на личните интереси, чрез хоби или арт терапия. Арт терапията използва изобразителното изкуство като основен способ на комуникация, особено при невербалните. Чрез трудотерапевтичните дейности ще спомогнем за развитието на двигателни умения, груба и фина моторика, концентрация, внимание и самоконтрол, усвояване на основни понятия, формиране на естетически нагласи, пространствено-времева ориентация.

Кинезитерапия

Кинезитерапията въздейства върху мускулната система, процеса на съкращение на мускулните влакна и тяхното влияние върху опорно-двигателния апарат на деца и младежи с двигателни проблеми. Тя спомага за възстановяване и поддържане на здравето, на психо-физическия комфорт, възстановяване на необходимия обем от вещества в костно-мускулната система и осъществява профилактика на евентуални рецидиви, свързани с проблеми на опорно-двигателния апарат. Чрез кинезитерапията се активизират психическите сили, ще нараства мотивацията и се укрепва вярата в собствените сили.

Сензорна терапия

При децата и младежите с увреждания има нарушена сензорна интеграция- нарушение в съществуващата връзка между поведението и дейността на мозъка. Целта ни е чрез подходяща сензорна стимулация и терапия тази дисфункция да бъде преодоляна. Сензорната терапия е значима за ученето, с нейна помощ се развиват моторните умения и поведението, тя стои в основата на развитието на всичките сетива. Чрез нея стимулираме: тактилността – допира, усещането за натиск, температура, болка; вестибулация – равновесие, усещане за баланс и движение; слух – умения за долавяне, разпознаване, преобразуване на различни звуци; вкус – разпознаване и обработване на различни вкусове и консистенции, формиране на вкусови предпочитания; обоняние – способност за долавяне и разпознаване на различни миризми; зрение; проприоцепция – усещането за позиция на тялото в пространството; интероцепция – вътрешна сензорна среда, регулираща съня, храненето, жаждата и т.н Това ще помогне за опознаване на средата, развитие на личния опит и потенциал.

Фото драма

Повечето от децата и младежите в резидентните ни услуги са били изоставени веднага след раждането си. Липсата на позитивна история, която започва от семейството и създава здрава основа за бъдещо развитие, носи след себе си празноти и задава много въпроси по посока „Търсене на себе си”. Фотодрамата позволява на децата и младежите да изградят своята история на основа на реалността, в която живеят и хората, които ги подкрепят и се грижат за тях. Фотодрамата е психодраматичен подход, чрез който през снимането с фотоапарат и разглеждането на снимките се постига силно терапевтично въздействие при работа с деца и младежи, раснали в институции. Срещите във фотодрамата дават възможност на младежите да откриват себе си и другите и да си припомнят какво са правили и как са се чувствали, да видят отстрани своя образ, да получат нови познания за себе си, да натрупат различен опит, да развиват нови модели за подражание, да приемат себе си.

Резидентните услуги в Кюстендил и Казанлък предоставят грижа и подкрепа за децата и младежите със и без увреждания в сигурна и безопасна среда, която е близка до семейната и осигуряват съдействие за здравно, психологическо, образователно и социално консултиране, когато е необходимо. От 62 представители на целевата група в Кюстендил и Казанлък, 33 посещават училище – масово и помощно, 27 посещават социална услуга в общността – ЦСРИ, ДЦ или ЦОП, 1 посещава детска градина и 4 клиенти не посещават услуги в общността заради тежкото физическо състояние. Ежедневно се осъществява транспортиране и придружаване до училище и различните съпътстващи услуги в общността. Много често се налага деца и младежи да се транспортират до личен лекар, психиатър, зъболекар, а понякога поради липса на специалисти (или отказ на специалисти да работят с деца и младежи с тежки увреждания), се ползват възможностите за прегледи и консултации на специалисти от София или Стара Загора.

В България училищното обучение до 16 годишна възраст или придобиването на основния етап на образователната степен е задължително. Въпреки това някои от децата без увреждания, живеещи в един от центровете за настаняване в гр. Казанлък, не бяха посещавали училище преди да бъдат настанени. Всички 13 деца в това ЦНСТ изостават в завършването на определена образователна степен в сравнение с техните връстници. 14-тият клиент на ЦНСТ е със завършено средно образование, но среща трудности в намирането на работа. Поради институционалната грижа в миналото или преживените травми в семейството, децата срещат сериозни трудности в разбирането и усвояването на учебния материал и преминаването им в следващ клас е затруднено. Целта ни е младежите и девойките да не отпадат от образователния процес и да получат необходимата квалификация за адекватно участие на пазара на труда. Това налага системна и ежедневна педагогическа подкрепа и индивидуална помощ за преодоляване на пропуските и справяне с проблемите, които възникват в учебния процес.

Освен подкрепата при самоподготовката за училище, планираме да осигурим и извънкласни дейности за децата. Тези дейности са фактор в осъществяването на многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания време, като се опират на придобитото в процеса на обучението. В извънкласните дейности всеки може да се изяви откъм страната, в която се чувства най-силен и най-способен. Неуспехите в учебната дейност ще се компенсират чрез изяви в извънкласните занимания.

Паралелно с помощта в самоподготовката за училище и осигуряването на възможности за извънкласни занимания, ще предоставяме и менторска подкрепа на децата и младежите без увреждания. Целта на менторите е да окажат помощ на децата и младежите, преживели тежки емоционални травми в детството си, при преминаването им през трудни преходи в човешкия живот, като: преход от детство към юношество и пълнолетие, придобиване на знания и умения, намиране на работа и трудово реализиране, социално интегриране. С помощта на менторите децата ще придобиват ценни умения и способности за пълноценната реализация и самореализация на заложбите, за разгръщане на силите, талантите..

Съществена част от Програмата за личностно развитие е въпросът с избор на професия и планиране на трудова кариера, успешното и удовлетворяващо професионално и кариерно развитие. В Програмата е включена и част, свързана с познаването на правата на човека и в частност на децата.

Клиентите на резидентни услуги, особено децата и младежите с увреждания, са застрашени от социално изключване. Те са изтласкани на ръба на обществото и тяхното пълноценно участие е възпрепятствано от затрудненията, които имат, поради липса на основни компетентности или ограничени възможности за придобиване на образование. Това ги поставя в дистанция от социалния и обществен живот. Една от основните ни цели е осигуряване на повече възможности за осъществяване на съвместни инициативи на нашите клиенти и техни връстници от общността. Такива инициативи биха помогнали на децата и младежите без увреждания да комуникират с деца и младежи със сходни на техните интереси, да обменят идеи, да обсъждат планове за професионално развитие, да споделят чувства, емоции, преживявания. Така те ще получат възможностите и ресурсите, необходими за пълното им участие в икономическия, социалния и културния живот и да се радват на стандарт на живот и благосъстояние, считани за нормални в обществото, в което живеят. Това ще им гарантира по-голямо участие в процеса на вземане на решенията, които влияят върху техния живот. От своя страна, децата и младежите с интелектуални затруднения ще имат възможност да прекарват време извън мястото, където живеят, да се срещат и общуват с техни връстници, да получават и обменят информация и да се чувстват част от общността. Така ще се създадат условия за ускоряване социализацията на клиентите ни и те ще получат шанс да заемат достойно място в средата от връстниците си. Едно от предизвикателствата, пред които е поставено обществото ни е формирането на нови нагласи и убеждения по отношение на децата и хората в неравностойно положение и поддържане на социално сближаване. Затова съвместни инициативи от подобен род ще скъсят съществуващата дистанция, ще повишат информираността за живота и дейностите, осъществявани в резидентните услуги, и ще увеличат познаваемостта и съпричасността у местната общност.

Целта на тази дейност е да се повиши информираността на обществото и да се постигне оптимална публичност от една страна на възможностите, които финансовите инструменти на ЕС предоставят, а от друга, на начина на реализирането на проекта и положителния ефект, който той има върху качеството на живот на децата и младежите от целевата група.

По време на проекта ще бъдат реализирани 2 публични изложби в градовете Кюстендил и Казанлък. Ще бъде заснет кратък промоционален филм в рамките на проекта, който ще разкаже за постигнатите резултати и ще служи за повишаване на информираността и толерантността към проблемите на целевата група по проекта.

Прочети също:

Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

Целта на посещението бе обмяна на опит и добри практики в индивидуалната работа с децата и младежите…

Годишен благотворителен бал 2017

Тази година се състоя 12-тият Годишен благотворителен бал на фондация „Сийдър“. Събитието се проведе на 11 ноември…