нашата дейност

Застъпничество

Застъпваме се за правата на уязвимите хора!

Застъпничеството е важен компонент за успешното включване на децата в риск и възрастните с увреждания в обществото, както и за повишаване на информираността за техните проблеми. Ние сме активен участник в процеса на деинституционализация в България и сме членове на Постоянната експертна работна група по деинституционализация към Държавната агенция за закрила на детето. През 2016 г. Групата подготви процеса по приемане на нов План за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода 2016-2020 г. Ежегодно тази група следи за изпълнението на реформата по деинституционализация и излиза с мониторингови доклади до Европейската комисия за напредъка и предизвикателствата на този процес. Участваме в редица работни групи и консултативни съвети, включително в създаването на влезлия в сила през 2020 г. нов Закон за социалните услуги и цялата подзаконова уредба към него, като Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет в сила от 2022 г. Споделяме опита си в процеса на деинституционализация, закриването на специализирани институции и развиване на качествени социални услуги с колеги от страната и чужбина.

Членове сме на следните мрежови организации: EurochildНационална мрежа за децата и Коалиция “Детство 2025″.