нашата дейност

Социални услуги

Центрове за настаняване от семеен тип "Сияние"

гр. Кюстендил

През 2010 г. ние създадохме и поехме управлението на първите по рода си Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в партньорство с община Кюстендил. А през 2021 г. спечелихме конкурса за управлението им за нов период от 5 години. Центровете се намират в гр. Кюстендил и представляват 2 къщи и 2 апартамента в различни части на града.

Създаването им започва със закриването на Дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в с. Горна Козница и извеждането на всички 58 деца и младежи, настанени там. Ние координирахме всички стъпки по подготовка на децата за извеждане, подпомогнахме плавното им преместване в къщите от семеен тип, разработихме и приложихме нов инструмент за оценка на уменията и нуждите им.

Днес ние предоставяме 24-часова качествена грижа от семеен тип на 24 младежи и възрастни с увреждания. В Центровете е изградена среда, максимално доближаваща се до семейството. Там работят общо 36 служители – социални терапевти, социални работници, трудотерапевти и ръководители екип. Те подпомагат младежите в ежедневието, подкрепят ги в усвояването на умения за по-голяма самостоятелност, осъществяват контакти с потенциални работодатели, организират празници, екскурзии, участия в събития в града.

Екипите ни преминават въвеждащи и надграждащи обучения, редовна супервизия и възможности за обмен на опит и усвояване на нови практики. С всеки младеж се работи индивидуално според неговите потребности и предпочитания, а семейният тип среда подсилва усещането му за сигурност. Фондацията също така осигурява различни възможности за интегриране на младежите хора в общността, така че те да бъдат пълноценни членове на обществото.

Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище

гр. Казанлък

Ние управляваме три Центъра от семеен тип и едно Защитено жилище в гр. Казанлък. Там предоставяме 24-часова индивидуална грижа за 45 деца и младежи, лишени от родителска грижа. Повечето от тях са с увреждания и са живели в държавни домове в различни части на страната. Там те са расли в изолация, а дефицитът на внимание и любов е оставил своите дълбоки белези.

В четирите къщи всяко дете и младеж получава уважение, подкрепа и индивидуална и развиваща грижа, според личните си нужди и потенциал. Ние подпомагаме социалната интеграция на децата и младежите като се грижим те да посещават дневни центрове, масови училища и детски градини и им помагаме да развиват своите умения и да придобиват нови. С всяко дете и младеж се работи индивидуално според предварително изготвен оценка на нуждите и според собствените потребности и нужди. Подкрепяме включването на децата и младежите в разнообразни инициативи и възможности за интегрирането им в общността, така че те да се чувстват значими членове на общността и да станат по-самостоятелни.

В дългосрочен план целта ни е децата и младежите да растат обичани, все по-самостоятелни, да взимат собствени решения и там където е възможно, да започнат работа.

В Центровете от семеен тип и Защитеното жилище в Казанлък работят общо 47 служители, сред които социални терапевти, ръководители екип, социални работници, трудотерапевти, рехабилитатор. Екипите преминават въвеждащи и надграждащи обучения, редовна супервизия и възможности за обмен на опит и усвояване на нови практики.

Център за социална рехабилитация и интеграция “Синева”

гр. Кюстендил

Център за социална рехабилитация и интеграция „Синева“ в Кюстендил отвори врати през есента на 2015 г. Това е място, където млади хора с интелектуални затруднения получават качествена подкрепа за индивидуалното си развитие. Целта е те да развият способностите си и да придобият нови, да повишат самостоятелността си и да им бъде осигурена възможност за истинска социална интеграция и социално включване.

В Центъра работи екип от 8 висококвалифицирани специалисти, сред които са социални работници, логопед, психолог, кинезитерапевт, трудотерапевт, артерапевт.

Към момента Центърът подкрепя 36 младежи, които редовно посещават занятията. Работата с различните специалисти, според личните потребности на всеки посетител, помага за тяхното бързо адаптиране и те идват с голямо желание и интерес. Това се дължи и на факта, че младите хора с увреждане обикновено са изолирани, нямат достъп до образование или работа и са принудени да прекарват ежедневието си зад стените на дома си.

Сред важните специфики на Центъра, е че освен с младежите с увреждане, се работи и с техните близки и роднини, на които се оказват психологическа помощ и напътствия за адекватна помощ в семейството. Целта е те да бъдат информирани за напредъка на детето си и да се включват в процеса на подкрепа в домашни условия, за да може постигнатите резултати в Центъра да се затвърдят и доразвиват.

Предлаганите услуги от Центъра са в три основни направления:

Консултативни дейности

Предоставяме социални и семейни консултации и психологическа подкрепа спрямо индивидуалното състояние на младия човек и неговите близки.

Рехабилитационни дейности

Включват социална рехабилитация, когнитивна, психологическа и медицинска кинезитерапия.

Терапевтични дейности

Те имат за цел да въздействат комплексно върху цялостното развитие на младите хора. Включват логопедична терапия, арт терапия, трудотерапия и сензорна терапия.