За нас

Мисия и ценности

Нашата мисия

Подкрепата, която всеки заслужава!

Мисията ни е да осигурим по-добра грижа за деца и възрастни в неравностойно положение и подкрепа за тяхното интегриране в общността, така че те да имат справедлив, пълноценен и достоен живот.
Ето какви са нашите цели:

Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера.

Да повлияем за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания.

Да гарантираме качествена грижа за деца и възрастни в неравностойно положение.

Да повишим информираността за ролята на социалния работник в услугите за хора в неравностойно положение

Нашите ценности

Подкрепата, която всеки заслужава!

Ние сме активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и възрастни.