За нас

Зa нас

 

Фондация „Сийдър“ е активен участник във формулирането, изпълнението и оценката на политиките в областта на деинституционализацията и предоставя 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение.

2018 година

Фондация “Сийдър” предоставя 24-часова грижа на най-много деца и младежи сред НПО сектора в България. “Сийдър” е активен участник в процеса на деинституционализация, съпредседател е на Постоянната експертна работна група по деинституционализация заедно с Държавната агенция за закрила на детето, участва в редица работни групи и консултативни съвети в страната.

2016 година

“Сийдър” въвежда съвременни бизнес модели в управлението на екипа си, подобрява вътрешните комуникации и повишава квалификацията и опита на професионалистите, работещи с децата и младежите. Организацията продължава да привлича нови съмишленици към каузата и да подпомага промяната в обществените нагласи спрямо социалните теми.

2015 година

Фондация “Сийдър” поема управлението на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище в гр. Казанлък. През есента на 2015 г. е разкрит и Център за социална рехабилитация и интеграция “Синева” в гр. Кюстендил. В този център фондацията предоставя професионална подкрепа на младежи с интелектуални увреждания и техните семейства. Броят на децата и младежите, подкрепяни от фондацията нараства тройно, а екипът на фондацията наброява 100 професионалисти.

2014 година

Организацията започва активна застъпническа и обучителна дейност. “Сийдър” разпространява своя опит в процеса на закриване на държавни домове и разкриване на нови социални услуги. От този момент фондацията предлага обучения на доставчици на социални услуги и професионалисти, работещи в сферата.

2013 година

Фондация “Сийдър” сключва партньорство с Община Казанлък. С помощта на организацията са разкрити 3 Центъра за настаняване от семеен тип и 1 Защитено жилище на територията на града. Това спомага за закриването на още 11 държавни домове в страната и осигуряването на 24-часова индивидуална грижа на близо 50 деца и младежи.

2010 година

Домът в с. Горна Козница е закрит окончателно, което го прави първия закрит държавен дом за деца с увреждания в България. В партньорство с Община Кюстендил, фондация „Сийдър“ създава и поема управлението на Центровете за настаняване от семеен тип “Сияние”. Това е годината, в която стартира и процесът на деинституционализация в България.

2009 година

Централният офис на организацията е преместен в гр. София, където тя започва да работи активно за набирането на средства в подкрепа на дейността ѝ, както и за стимулирането на корпоративната социална отговорност в страната. Тече активна подготовка за извеждане на децата и младежите от Дома в с. Горна Козница и планирането на нови  Центрове за настаняване от семеен тип, които да поемат грижата за тях.

2008 година

Фондация “Сийдър” инициира процеса по закриване на Дома в с. Горна Козница и подготвя плавния преход към семейна или близка до семейната среда на всички 58 деца и младежи с увреждания, настанени в него.

2007 година

Екипът на фондация “Сийдър” посещава за пръв път Дома за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница. Това посещение е решаващо за бъдещето на фондацията: от този момент насетне тя ще работи за закриване на държавните домове, защото те не могат да осигурят качествена грижа за децата и системно нарушават правата на децата.

2005 година

Фондация “Сийдър” е създадена в гр. Казанлък от Марк и Пени О’Съливан. Към този момент над 10 000 деца в България живеят в държавни домове. “Сийдър” цели да подобри качеството на грижата, която получават – събира дарения, прави обучения и предоставя терапии.

Нашите ценности

Отдаденост

Прозрачност

Овластяване

Устойчиво развитие

Нашите цели за 2016-2020 г.

 

○ Да провокираме положителна промяна в политиките в социалната сфера и нагласите в обществото;

○ Да осигурим индивидуална 24-часова грижа на децата и младежте от центровете ни от семеен тип;

○ Да осигурим възможности за по-голяма самостоятелност на младежите, които покдрепяме;

○ Да изградим силна организационна култура;

○ Да постигнем финансова стабилност.