Планински маратон Панчарево 2017 подкрепи менторската програма на „Сийдър“

Планински маратон Панчарево 2017 подкрепи менторската програма на „Сийдър“
24 април, 2017 Александра

На 23 април, 2017 год. се проведе планински маратон Панчарево в подкрепа на каузата на фондация „Сийдър“. По време на събитието, организирано за шести път от спортен клуб „Бегач“, бяха набрани близо 2 500 лв. Средствата ще бъдат инвестирани в менторската програма в една от семейните ни къщи в гр. Казанлък.

В маратона се включиха 570 участника от 15 държави, включително Израел, Филипини, Китай, Великобритания и др. В събитието взеха участие и трима от младежите от семейната къщичка в Казанлък, които раздадоха медалите на финиширалите състезанието.

Менторската програма на „Сийдър“ се осъществява чрез регулярна комуникация между обучени ментори и децата, настанени в къщата от семеен тип и обхваща всички 13 деца на възраст между 9 и 17 години. Чрез менторската си програма „Сийдър“ предоставя индивидуална подкрепа на всяко дете, съобразно специфичните му потребности и нужди. Менторите и децата създават дългосрочна, взаимнополезна връзка и споделени преживявания, като менторът има авторитет и позитивно влияние върху детето.

В резултат на провежданата до момента менторска програма много от децата и младежите преодоляха проблемите при прехода от държавния дом към къщата от семеен тип, свързани със страх, несигурност, липса на комуникационни умения. Всички деца значително повишиха успеха си в училище, а част от тях бяха приети в професионални гимназии в Стара Загора, Казанлък, София и Широка Лъка. Менторите стимулират талантите на децата и в изкуството, музиката, спорта. Те също така мотивират тяхната себеизява и себеутвърждаването им като отделни и ценени личности и улесняват общуването както между самите тях, така и с децата и хората в местната общност.

 

Pancharevo Marathon 2017 supported Cedar’s mentorship program

 

Оn April 23rd 2017 was held Pancharevo Trail marathon in support of The Cedar Foundaton’s cause. During the event, organized for the sixth time by Begach running club, were raised nearly 2,900 BGN. The funds will be invested in а mentorship program for one of The Cedar Foundation`s family-type homes in Kazanlak.

In the marathon took part 570 participants from 15 countries, including Israel, The Philippines, China, The United Kingdom and others. The event was also attended by three of the young adults from our family house in Kazanlak, who awarded the paricipants, who finished the competition.

The program consists of regular communication between trained mentors and children who live in the family-type home and is provided to all 13 children, aged between 9 and 17 years. Through its mentorship program, The Cedar Foundation provides individual support to each child according to his or her particular needs. Mentors and children create a long-term, mutually beneficial relationship and shared experiences. The mentors have a very positive impact on the children.

As a result of the ongoing mentorship program, the children have overcome the problems occurred in the process of transition from the state homes to the family-type homes, associated with fear, insecurity, and lack of communication skills. All children have significantly improved their grades at school and some of them have been admitted to secondary vocational schools in Stara Zagora, Kazanlak, Sofia and Shiroka Laka. The mentors encourage their talents in art, music, sport, etc. They also motivate their self-expression as individuals and facilitate the communication among themselves and with children and other people in the local community.