Фондация „Сийдър“ – автор на частта, касаеща деинституционализацията в доклада на Национална мрежа за децата „Бележник 2017 г.“

Фондация „Сийдър“ – автор на частта, касаеща деинституционализацията в доклада на Национална мрежа за децата „Бележник 2017 г.“
18 май, 2017 Александра

За втора поредна година Изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ Александрина Димитрова е автор на частта в годишния доклад на Национална мрежа за децата „Бележник 2017“, касаеща процеса на деинституционализация у нас.

Г-жа Димитрова присъства на представянето на Бележника, което се проведе на 18 май 2017 г. Годишният доклад разглежда развитието на грижата за децата в България през изминалата година, като проследява доколко поетите ангажименти към тях, заложени в редица стратегически документи и политики на правителството, са изпълнени. На база на направения анализ се поставя оценка на държавата относно грижата й за децата.

Като положителни тенденции в сферата на деинституционализацията са отразени закриването на всички домове за деца с увреждания и примането на нов план за действие за периода 2016-2020 г. за закриването и на оставащите 39 държавни инситуции за деца в България.

Същевременно обаче процесът по изготвяне на новия план не включва в достатъчна степен мнението и експертизата на гражданския сектор и общините. Планът бе последван и от редица прибързани и несъгласувани законодателни промени, които поставиха в риск 1500 деца и младежи с увреждания, настанени в центрове от семеен тип. Това са причините оценката за процеса по деинституционализация през 2016 г. да е 3.00.

Средният успех на държавата в грижата за децата е 3.20, като най-високо са оценени областите Здравеопазване (3.64) и Образование (3.44), а най-ниско – спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето(2.86), Семейна среда и алтернативни грижи (3.01) и Правосъдие (3.05).

 

 

The Cedar Foundation – an author of the chapter about deinstitutionalization in the “Notebook 2017” report of the National Network for Children

 

For the second consecutive year, the Executive Director of The Cedar Foundation – Alexandrina Dimitrova is author of the chapter about deinstitutionalization in the “Notebook 2017” report of the National Network for Children.

Mrs. Dimitrova attended the presentation of the Notebook, which was held on May 18, 2017. The Annual Report examines the development of childcare in Bulgaria in the past year, tracking the fulfillment of the commitments to children, set out in a number of strategic documents and policies of the government. On the basis of the analysis is placed assessment of the country towards the childcare.

Positive trends in the field of deinstitutionalization are the closure of all institutions for disabled children and the implementation of a new action plan for the years 2016-2020 for the closure of the remaining 39 institutions for children in Bulgaria.

At the same time, the process of preparation of the new plan does not sufficiently include the opinion and experience of the civil sector and the municipalities. The plan was followed by a number of hasty and inconsistent lawgiving changes that put at risk 1500 children and young people with disabilities, placed in family-type centers. This is why the assessment of the deinstitutionalization process in 2016 is 3.00.

The overall assessment of the state in childcare is 3.20. The highest score are in areas of health (3.64) and Education (3.44) and the lowest – compliance with the UN Convention on the Rights of the Child (2.86), Family environment and alternative Care (3.01) and Justice (3.05).