ЗА НАС

 

 

Като водеща организация в сферата на деинституционализацията в страната, фондация „Сийдър“ партнира на държавни и местни органи, неправителствени и граждански организации при формулирането, изпълнението и оценката на политиките, прилагайки изграденото ноу-хау в иновативни модели на устойчиво управление.

 • Чрез застъпничество и граждански натиск стимулираме институциите и обществото в България да работят в интерес на децата и хората в неравностойно положение.
 • Разработваме устойчиви политики в областта на правата на децата, социалното подпомагане и интеграцията и овластяването на хората с увреждания.
 • Партнираме си и споделяме добрия опит в държави от Източна Европа, подпомагайки развитието на процесите на деинституционализация.

 

ДО 2020 година:

Ще подпомогнем закриването на всички държавни домове за деца и младежи.

Ще подпомогнем въвеждането на система за мониторинг на качеството на живот на хората, ползващи социални услуги.

Ще подпомогнем ефективното прилагане на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Отдаденост


Прозрачност


Овластяване


Устойчиво развитие


РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

Ние в „Сийдър“ приемаме управляваните от нас социални услуги от резидентен тип като първа положителна стъпка от процеса на деинституционализация.

 • Прилагайки индивидуален подход, работим в посока постигане на пълна или частична независимост на децата и младежите, настанени в социалните ни услуги.
 • Стимулираме и подпомагаме осиновяването и приемната грижа като алтернативи на социалните услуги от резидентен тип.
 • Подпомагаме биологичните/разширените семейства като превенция на изоставянето на деца и младежи с увреждания
 • Чрез партньорство на местно ниво ще развиваме нови социални услуги –жилища за младежи със и без увреждания над 18 години, с цел постигане на тяхната независимост и плавното им извеждането от Центровете за настаняване от семеен тип.

ДО 2020 година:

20% от децата в нашите жилища ще бъдат настанени в приемни семейства

25% ще бъдат осиновени

10 % ще бъдат реинтегрирани в биологичното или разширеното семейство

30% от младежите ще бъдат настанени в наблюдавани жилища

15 %  от младежите ще бъдат напълно независими

ЗАЕТОСТ:

 • Чрез застъпничество и партньорство ще развиваме подкрепена заетост за хора с интелектуални затруднения, ангажирайки местните власти, работодателите и обществеността.
 • Прилагайки индивидуален подход и менторство, се стремим към постигане на личностно и кариерно развитие на всеки младеж в управяваните от нас социални услуги.
 • Стимулираме социалното предприемачество, установявайки нови партньорства с иновативни start up компании и предприемачи,

 

ДО 2020 година:

12  младежи с интелектуални увреждания ще работят, благодарение на програмата ни за подкрепена заетост.

Всяко дете над 14 години в нашите услуги ще получи менторство с цел постигане на личностно и кариерно развитие.

Ще изградим едно устойчиво и самоиздържащо се социално предприятие.

РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

 • Инвестираме в мотивацията на над 90 професионалисти, заети в социалните услуги в Кюстендил и Казанлък.
 • Предоставяме обучения, супервизия и обмяна на опит на екипа през целия период на работа, надграждайки тяхното професионално развитие и реализация.
 • Стимулираме корпоративната социална отговорност на компаниите и тяхното устойчиво развитие, като основен партьор за реализирането на нашите политики и каузата, на която сме посветили нашите познания, усилия и време.
 • Работим за устойчивост, като диверсифицираме източниците си на финансиране.
 • Управляваме финансите на организацията прозрачно и отговорно и поддържаме ниски нива на административни разходи (до 10 % от бюджета).

 

ДО 2020 година:

50 %  растеж на удовлетността на служителите във фондацията в сравнение с показателите през 2015 г.

50 %  намаляване на текучеството на служителите във фондацията в сравнение с показателите през 2015 г.

Положителна промяна в обществения образ на неправителствените организации и на професионалистите, заети в тях

Постигане на финансова стабилност и разнообразие на източниците на финансиране.

[/spb_row]