Проекти

ЗАКРИВАНЕ НА ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – С. ГОРНА КОЗНИЦА (приключен)

Старата институция в село Горна Козница приютяваше 59 деца и младежи с леки до тежки умствени и физически увреждания. Фондация „Сийдър” посвети три години (от 2008 до 2010) на затварянето на Дома, в който индивидуалните нужди на настанените бяха неглижирани, те бяха изключени от обществото и не получаваха адекватна грижа и възможности за развитие. Институционалният живот имаше сериозно въздействие върху здравето им и ги заклеймяваше като неспособни да се интегрират и да допринасят.

Главните аспекти на нашата работа в процеса на затваряне на заведението бяха:

 • Подготвяне на децата и младежите със специални нужди за живот в общността;
 • Разработване на Индивидуални планове за грижа и подкрепа за всеки един от тях;
 • Осигуряване на обучение на обгрижващия персонал по съвременни методи и най-добри практики за работа с хора с увреждания;
 • Ремонти и подобрения с цел да се създаде по-подходяща среда за живеене, преди преместването в Центъра за настаняване от семеен тип.

В резултат от тригодишните ни усилия децата и младежите, пребиваващи дотогава в институцията, сега живеят в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) из България. Двайсет и четирима от тях са настанени в ЦНСТ „Сияние”, управляван от фондация „Сийдър”, в град Кюстендил.

За повече информация относно процеса по закриване на институцията в село Горна Козница и прехода на децата и младежите към услуги, базирани в общността, запознайте се с нашата публикация „Създаване на нови хоризонти“.

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА „МАРИЯ ЛУИЗА” (приключен)

ом за медико-социални грижи за деца от 0-3 годишна възраст „Мария Луиза” се намира в село Бузовград (близо да Казанлък) и има възможност да поеме грижата за 102 деца с леки до тежки увреждания. Фондация „Сийдър” помогна да се подобри качеството на предлаганите грижи в заведението в периода 2006-2010 като:

 • Осигури климатична система на цена 20 000 лева, която пречиства въздуха във второ отделение;
 • Осигури обучение на персонала по физиотерапевтични методи за работа с деца с физически увреждания, целящи да ги направят по-независими;
 • Осигури обучение за персонала по Системата за комуникация чрез обмен на картинки (СКОК), за да се подобрят уменията на децата да споделят своите нужди и желания;
 • Организира групи от доброволци, които направиха ремонти из целия Дом;
 • Организира групи от непрофесионалисти, които да общуват с децата и да им осигуряват положителни социални преживявания.

През 2009 фондация „Сийдър” в партньорство с управата на ДМСГД „Мария Луиза” разкри Дневен център за деца със специални нужди в Бузовград с възможност да осигури дневна грижа и терапия на 8 деца. Участието на „Сийдър” в работата по завършването на този проект се изразява във:

 • Финансов принос в размер на 8 000 лева.;
 • Осигуряване на допълнителни материали и оборудване в периода 2009-2010;
 • Осигуряване на заплащането на четирима от членовете на персонала (психолог, физиотерапевт и двама обгрижващи служители).