Маратон Панчарево 2017 г.

На 23 април 2017 г. ще се проведе планински маратон Панчарево, организиран за шести път от спортен клуб „Бегач“. Набраните средства от маратона (5 лева от всеки билет) ще бъдат инвестирани в менторската програма на фондация „Сийдър“ в една от къщите от семеен тип в гр. Казанлък.

Тя се осъществява чрез регулярна комуникация между обучени ментори и децата, настанени в къщата от семеен тип и обхваща всички 13 деца на възраст между 9 и 17 години. Чрез менторската си програма „Сийдър“ предоставя индивидуална подкрепа на всяко дете, съобразно специфичните му потребности и нужди. Менторите и децата създават дългосрочна, взаимнополезна връзка и споделени преживявания, като менторът има авторитет и позитивно влияние върху детето. Търсената сума за реализирането на програмата за менторство е 3000 лева.

В резултат на провежданата до момента менторска програма много от децата и младежите преодоляха проблемите при прехода от държавния дом към къщата от семеен тип, свързани със страх, несигурност, липса на комуникационни умения. Всички деца значително повишиха успеха си в училище, а част от тях бяха приети в професионални гимназии в Стара Загора, Казанлък, София и Широка Лъка. Менторите стимулират талантите на децата и в изкуството, музиката, спорта. Те също така мотивират тяхната себеизява и себеутвърждаването им като отделни и ценени личности и улесняват общуването както между самите тях, така и с децата и хората в местната общност.

Можете да се запишете за събитието като попълните регистрационната форма. Записването е ограничено до 600 участника, като цените са 40 лева за записани през месец март и 50 лева за записани през месец април. Цената включва медал за всеки завършил, тениска Brooks Podium Shirt с логото на събитието, електронно времеизмерване, тоалетни + лекарски екип на старта, гардероб и подкрепления.

Тазгодишният планински маратон има 4 дистанции:

  • 10 км шосе – до спирка „Плажа“ и обратно;
  • 21,1 км планински полумаратон;
  • 42,2 км сертифициран планински маратон с 1550 метра изкачване, даващ 2 точки за Ultra-Trail du Mont-Blanc®;
  • трейл щафета (2 поста 28+14 км) по трасето на маратона.

Join Pancharevo Marathon 2017 and support Cedar’s mentorship program

On April 23rd, Begach running club will organize the sixth edition of the Pancharevo Trail.  All funds raised at this year`s edition of the Marathon (5 BGN for each registered ticket) will be invested in а mentorship program for one of the Cedar Foundation`s family-type homes in the town of Kazanlak.

The program consists of regular communication between trained mentors and children who live in the family-type home and is provided to all 13 children, aged between 9 and 17 years. Through its mentorship program, The Cedar Foundation provides individual support to each child according to his or her particular needs. Mentors and children create a long-term, mutually beneficial relationship and shared experiences. The mentors have a very positive impact on the children.

As a result of the ongoing mentorship program, the children have overcome the problems occurred in the process of transition from the state homes to the family-type homes, associated with fear, insecurity, and lack of communication skills. All children have significantly improved their grades at school and some of them have been admitted to secondary vocational schools in Stara Zagora, Kazanlak, Sofia and Shiroka Laka. The mentors encourage their talents in art, music, sport, etc. They also motivate their self-expression as individuals and facilitate the communication among themselves and with children and other people in the local community.

The amount sought for the program is 3000 BGN.

You can register by filling in the sign-up form. The registration is limited up to 600 participants and the prices are 40 BGN for people, registered in March, and 50 BGN for April. The fee includes a medal for everyone, who finishes the marathon, Brooks Podium Shirt T-shirt with the logo of the event, electronic timing, toilets + medical team at the start, wardrobe, and reinforcements. 5 BGN for each registered ticket will go to the Cedar Foundation`s Mentorship program.

This year’s marathon has four destinations:

  • 10 km road – to „Beach“ stop and back;
  • 1 km mountain half-marathon;
  • 2 km certified mountain marathon with 1550 meters ascent, giving 2 points for Ultra-Trail du Mont-Blanc®;
  • Trail Relay (2 Posts 28 +14 km) along the route of the marathon.

*Снимките са от Полумаратон Панчарево 2015, който също подкрепи каузата на фондация „Сийдър“. В събитието взеха участие и част от децата и младежите с увреждания от центровете за настаняване от семеен тип в Кюстендил, които раздадоха медалите на финиширалите състезанието.

* The pictures are from Pancharevo Half-Marathon 2015, which also supported our cause. In the event took part also some of the kids and young adults under our care. They awarded the paricipants, who finished the competition.